Skip to content

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej który powołał Jednostkę Działalności Gospodarczej Dar Serca JDG,ul. M. Ossowskiego, 30-656 Kraków  tel. +48 12 6370712  lub pisemnie na adres OWR Zakrzów Zakrzów 76 , 34-146 Stryszów

Czyje dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe:  Klientów OWR:

 • osób poszukujących oferty na usługi noclegowo-gastronomiczne  ( wczasy, wycieczki, pielgrzymki , kolonie, obozy młodzieżowe )
 • kontrahentów OWR

 W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy o usługę gastronomiczno- noclegową
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową gastronomiczno- noclegowąlub umową o imprezę turystyczną,
 • wypełniania przez nas innych zobowiązań  ustawowych,
 • marketingu naszych produktów i usług, jeśli wyraziłeś /łaś na to zgodę.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane do celów marketingu, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach. Dodatkowo, jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą poszczególnych kanałów komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, kontakt telefoniczny), zaprzestaniemy tych działań, jeżeli wycofasz wcześniej udzieloną w tym zakresie dobrowolną zgodę.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

W przypadku niektórych produktów, decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Zawsze w takim przypadku przy formularzu zbierania danych poinformujemy o takich działaniach, a ich realizacja odbędzie się wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

 Na podstawie posiadanych danych osobowych oraz informacji na temat zakupionych produktów, możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących naszych klientów. Celem profilowania jest lepsze dobranie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywał mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw na profilowanie.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

 W zależności od realizowanych usług, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do:

 • upoważnionych do tego naszych pracowników,
 • podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu.

Mogą to być m.in.:

 • hotele, motele, domy pielgrzyma, 
 • touroperatorzy w Polsce
 • podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską,
 • innym podmiotów niezbędnych do wykonania umowy o usługę turystyczną  

Dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale będzie to miało miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy.

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W szczególności przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu oraz profilowania.

 • W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane są na podstawie zgody – przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu w celu przesłania ich innemu administratorowi danych.
 • Prawo do wycofania udzielonych zgód (nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed ich wycofaniem).
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy  o usługę gastronomiczno – noclegową. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o świadczenie usługi  gastronomiczno – noclegowej  Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres z inspektor.krakow(at)caritas.pl dopiskiem „dane osobowe”.

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych , usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych.