Skip to content

REGULAMIN POBYTU
w Ośrodku Wczasowo- Rekolekcyjnym
im. Jana Pawła II „Intra Silvam”

Ośrodek Wczasowo-Rekolekcyjny im. Jana Pawła II „Intra Silvam”, Zakrzów 76 zwany dalej „Ośrodkiem”.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka.
 2. Opiekunem gościa jest pracownik recepcji/ biura.
 3. Opłata za pobyt pobierana jest od Gości w dniu przyjazdu (z góry).
 4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
 5. Doba noclegowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 7. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 8. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jak również przedmiotów wartościowych pozostawionych w pokojach.
 10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, innych pojazdów ani innych wartościowych rzeczy czy mienia ruchomego należącego do Gościa.
 11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub odwiedzających go Gości.
 12. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 13. Recepcja wydaje tylko jeden klucz do pokoju. Klucz podlega zwrotowi w dniu zakończenia pobytu. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata w wysokości 50,00 złotych.
 14. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił za pobyt należną opłatę.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.
 16. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody pracownika recepcji/ biura.
 17. Palenie tytoniu w pokojach, korytarzu, klatce schodowej i holu jest zabronione. Budynki są podłączone do systemu CSP. Nieuzasadnione wezwanie służb ratowniczych jest wykroczeniem. Podstawa prawna: (art 66. par. 1 kodeksu wykroczeń)
 18. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 19. Osoby odwiedzające Gości mogą przebywać w pokojach od godz. 7:00 do 22:00.
 20. Na terenie Ośrodka obowiązuje zachowanie ciszy w godz. 22:00 -7:00.
 21. Informuje się, że osoby przebywające na terenie Ośrodka, będące w stanie po spożyciu alkoholu, środków narkotycznych, zakłócających bezpieczeństwo osób wypoczywających oraz nie stosujące się do poleceń pracowników Ośrodka będą poproszone o opuszczenie ośrodka.W razie konieczności osoby te mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności prawnych.
 22. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu albo szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Ośrodka.
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany przez Gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przechowane zostaną te przedmioty przez okres 3 miesięcy . Po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz Ośrodka.
 24. W trosce o Ośrodek Gość zobowiązany jest do utrzymania czystości w pokoju zarówno podczas pobytu.
 25. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Dar Serca JDG Caritas Archidiecezji Krakowskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia lub ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. ( art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 26. Każdy Gość Ośrodka płacąc za usługi świadczone przez Ośrodek potwierdza, iż zapoznał się z regulaminami, zasadami panującymi na terenie Ośrodka, a tym samym je akceptuje.

Zakrzów, dnia 01.09.2015 r.
(aktualizacja 22.06.2018 r.)